home porada > Bezpieczeństwo   

Program do wspomagania sprzeda?y Allegro, eBay.

Bezpieczeństwo
Polski program Sello wspomaga tego typu sprzeda?. Oczywi?cie jest to program komercyjny. Najlepiej oczywi?cie zbudowa? w?asny sklep i promowa? w?asn? mark? ni? obcej firmy aukcyjnej. Serwisy aukcyjne powinny s?u?y? wy??cznie jako witryna reklamowa, cho? oczywi?cie serwis aukcyjny zrobi wszystko ?eby? nie by? taki m?dry :)


Opis programu ze strony producenta:
Sello to nowoczesny system stworzony z my?l? o tych, ktrzy sprzedaj? towary w serwisach aukcyjnych i poszukuj? wszechstronnego, a jednocze?nie prostego narz?dzia do obs?ugi aukcji internetowych. Program komunikuje si? z serwisem Allegro.pl i eBay.pl oraz ich zagranicznymi odpowiednikami wspieraj?c sprzedawc? na wszystkich etapach transakcji.

Sello umo?liwia szybkie przygotowanie serii aukcji i ?ledzenie ich przebiegu. Pozwala lepiej kontrolowa? p?atno?ci od klientw i zarz?dza? komentarzami. Pomaga przygotowa? paczki i stworzy? dla nich odpowiednie druki.
Sello

Sello znacznie u?atwia kontakty z klientami dzi?ki kompleksowej obs?udze poczty elektronicznej. Umo?liwia tworzenie serii listw za pomoc? szablonw oraz automatyczne generowanie i wysy?anie wiadomo?ci do kupuj?cych (np. potwierdzenie otrzymania wp?aty, informacja o wys?aniu towaru itd.). Otrzymane e-maile zostaj? automatycznie podpi?te do aukcji, transakcji, paczek i klientw.

Strefa Sello udost?pnia klientom strony internetowe zawieraj?ce informacje o stanie realizacji transakcji. Za po?rednictwem tych stron klient mo?e zmieni? adres do wysy?ki, poprosi? o wystawienie faktury VAT lub wprowadzi? uwagi, ktre zostan? przes?ane bezpo?rednio do transakcji w programie sprzedawcy.

Sello wsp?pracuje z popularnym systemem sprzeda?y Subiekt GT. Dzi?ki temu mo?na sprzedawa? towary z Subiekta GT na aukcjach internetowych, wystawia? faktury, paragony itp.

Najwa?niejsze funkcje:

* obs?uga serwisw z rodziny Allegro: Allegro.pl, Aukro.cz, Molotok.ru, TeszVesz.hu;
* obs?uga serwisu eBay w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i ameryka?skiej;
* mo?liwo?? obserwowania przebiegu wszystkich aukcji w jednym miejscu;
* obs?uga wielu kont z serwisw aukcyjnych;
* ?atwe i szybkie przygotowywanie aukcji, tworzenie opisw, wiadomo?ci do klientw i komentarzy dzi?ki wbudowanym szablonom;
* zbiorcze wystawianie aukcji;
* przeliczanie transakcji na inn? walut?;
* zbiorcza obs?uga paczek poprzez listy wysy?kowe;
* przygotowywanie wszystkich niezb?dnych wydrukw do paczek, w tym obs?uga pul numerw nadawczych od Poczty Polskiej;
* mo?liwo?? dostosowania dost?pnych wydrukw do potrzeb u?ytkownikw dzi?ki wbudowanemu edytorowi;
* jednoczesna obs?uga wielu kont pocztowych;
* automatyczne rozpoznawanie i przypisywane wiadomo?ci do klienta, aukcji, transakcji lub paczki;
* mo?liwo?? zdefiniowania wiadomo?ci automatycznych, generowanych po pewnych zdarzeniach w programie, np. rejestracja wp?aty od klienta czy wys?anie paczki;
* pobieranie i wystawianie komentarzy do transakcji;
* mo?liwo?? pracy wielu u?ytkownikw na wsplnej bazie danych;
* automatyczne wysy?anie i odbieranie danych;
* wsp?praca z Subiektem GT (pobieranie informacji o towarach i ich stanach z Subiekta GT do Sello; wystawianie zamwie? i dokumentw sprzeda?y w Subiekcie GT);
* przygotowywanie wydrukw magazynowych zawieraj?cych list? towarw do danej paczki;
* regu?y wiadomo?ci pozwalaj?ce lepiej rozdziela? i segregowa? otrzymane wiadomo?ci;
* udost?pnienie internetowych stron transakcji w Strefie Sello, dzi?ki ktrym klient mo?e sprawdzi? stan realizacji swojego zamwienia oraz wprowadzi? do niego zmiany;
* szablony opisw aukcji, umo?liwiaj?ce ?atwe przygotowanie ca?ej serii estetycznych aukcji;
* notatki do aukcji;
* ponowne wystawianie aukcji z uwzgl?dnieniem towarw niesprzedanych.
(c)noweprogramy.com Zero śmieciowych newsów, najlepsze darmowe programy. Pobierz za darmo wybrane i uporządkowane dobre programy dla Windows i wyselekcjonowane aplikacje android.
Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis był po prostu lepszy. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki ( więcej ).
O firmie . Partnerzy/Współpraca . Prywatność . Prawa autorskie . Praca/Kontakt . Reklama